1 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

PVGE – en KBO Eindhoven halen standpunten op bij politieke partijen over belangrijke thema’s voor ouderen.

De seniorenorganisaties PVGE (Vereniging voor senioren) en KBO (Katholieke bond van ouderen) Eindhoven hebben enige tijd geleden de handen ineen­geslagen. Zij hebben alle fractievoor­zitters, die de vertegenwoordigd zijn in de Eindhovense gemeenteraad aangeschreven. Zij wilden, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, standpunten ophalen van de politieke partijen over belangrijke thema’s voor ouderen

Aan de hand van vijf thema’s werden stellingen en vragen gesteld aan de betrokken partijen. Dit om voor de achterban van de seniorenorganisaties helder te krijgen of de belangen van de ouderen in de stad de komende raadsperiode op voldoende aandacht en prioriteit mogen rekenen en hoe de verschillende partijen daar invulling aan geven.

Verreweg de meeste partijen hebben hun reactie gegeven. De één uitgebreid, de ander met steekwoorden.

De vijf thema’s waren:

1. Wonen en faciliteiten

Naast het onderwerp wonen, waar we straks op terug komen, zien we banken een deel van de geldautomaten weghalen en zelfs hele kantoren sluiten en PostNL heeft een deel van de brievenbussen weggehaald. We zien een mobiliteitsnetwerk, dat sterk bouwt op verbindingen naar het centrum en veel minder tussen de tangenten (randweg en rondweg).

Wat zijn de belangrijkste elementen voor de toekomstige (komende vier tot tien jaar)woningbouwbeleid?
Wat is uw visie daarbij op het seniorenwoningbeleid? En hoe wilt u bevorderen dat alle doelgroepen toegang hebben en houden tot kwalitatief goede en betaalbare woningen in Gemeente Eindhoven.

Bijvoorbeeld:
o Wat vindt uw partij een maximaal acceptabele termijn om een taxibus te bestellen en hoe nauwkeurig  moet het toegezegde tijdstip van aankomst van de Taxbus zijn
o In Amsterdam wordt de doorstroming op de huizenmarkt gestimuleerd doormensen met een lage huur, met medeneming van dat huurvoordeel te laten verhuizen naar een kleinere woning waardoor een grotere (gezins-)woning beschikbaar komt, hoe staat uw partij tegenover zo’n initiatief? Heeft uw partij
andere initiatieven op het gebied van passend wonen?
o Wat vindt uw partij dat de maximale afstand zou moeten zijn tot voorzieningen als geldautomaten, brievenbussen en andere faciliteiten die uw partij van belang vindt?
o Wat vindt uw partij de maximaal acceptabele afstand tot een in-/uitstappunt van openbaar vervoer en de minimale frequentie en maximale reistijd per 5 kilometer afstand hemelsbreed?

De antwoorden bij thema wonen en faciliteiten.

Christen Democratisch Appel

Wonen:

Het CDA wil woonvormen voor ouderen stimuleren. Er moeten veel meer huur- en koopwoningen worden gebouwd. Het CDA wil verhuizen van een grote naar en kleine woning bevorderen door bewoners te verleiden

Faciliteiten:

Met het OV moet iedere bewoner van thuis, het centrum in 15’ kunnen bereiken.

Het CDA wil experimenteren met gratis busvervoer voor alle inwoners.

Een bushalte zou op loopafstand van de woning beschikbaar moeten zijn.

Christen Unie

Wonen:

De CU wil bij een verhuizing van een grote naar een kleine woning geen hogere huren.

De kostdelersnorm is een belemmering voor samenwonen van kinderen en hun ouders op leeftijd waardoor mantelzorg wordt belemmerd.

Groen Links

Wonen:

GL pleit voor betaalbaar wonen, groen en voorzieningen, zoals parken, buurt­huizen en speelplaatsen.

Verhuizen van een grote- naar een kleine woning zou zonder een huurverhoging moeten kunnen.

Faciliteiten:

GL streeft naar een goed en betaalbaar OV en goede fietsinfrastructuur.

GL keert zich tegen het schrappen van busritten. De regionale busverbindingen moeten beter op elkaar aansluiten.

Er moet beter worden nagedacht over de locaties van geldautomaten en brievenbussen. Deze zouden binnen een loopafstand van de seniorenwoningen moeten zijn.

Ouderen Appel

Wonen:

Bevorder doorstroming van een grotere naar een kleinere seniorenwoning

Zorg voor goede bereikbaarheid van noodzakelijke voorzieningen, zoals OV (bushalte binnen 300 m), brievenbussen, geldautomaten en andere publieksvoorzieningen

Partij v/d Arbeid

Wonen:

Doorstroming stimuleren door benoeming van een “verhuisadviseur senioren”.

Verhuizen binnen de wijk tegen een gelijkblijvende huur.

OV:

Bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn belangrijk.

Pim Fortuijn

Wonen:

Voldoende seniorenwoningen bouwen voor senioren, die kleiner willen wonen.

Een bijdrage in de huur moet voorkomen, dat de kosten flink stijgen

Socialistische Partij

Wonen:

De SP pleit voor nieuwbouw van betaalbare woningen. (50% sociale huur­woningen) De SP pleit voor het doorstromen van ouderen naar een kleinere woning in de eigen buurt zonder verhoging van de huren.

Bestaande woningen moeten (met subsidie) beter worden geïsoleerd.

50Plus De reactie verwijst naar het verkiezingsprogramma

Geen reactie ontvangen van D66, Denk, VVD, M.A. Schreurs

2. Verloederen van wijken

We constateren dat overlast ontstaat door het gedrag van anderen, mensen parkeren op de stoep, steken vuurwerk af op verboden tijden, rijden met fietsen of bromfietsen over het trottoir, hebben luide muziek aan.
We horen dat bij melding hiervan de naam van de melder bekend kan worden bij de overlastgevenden waardoor melders zich onveilig gaan voelen

  • Welke voorzieningen wilt u terugbrengen in de wijk om verloedering terug te dringen?
  • Wat vindt uw partij dat gemeente en politie moet doen met deze meldingen, welk oplossingspercentage vindt uw partij dat gerealiseerd moet worden voor de instanties gezamenlijk
  • Wat vindt uw partij over de openheid over identiteit van de overlastmelder?

 

De antwoorden van de politieke partijen

Christen Democratisch Appel

Het CDA maakt zich hard voor leefbare wijken, daarvoor is noodzakelijk:

– 1 wijkagent per 5000 inwoners

– minstens 25 extra toezichthouders

– inzet van buurtpreventieteams is van groot belang.

– het anoniem melden van overlast moet gemakkelijk mogelijk zijn.

Het CDA wil een buurthuis als een kloppend hart van de buurt met daarin een zorgfunctie, het hulploket en/of de bibliotheek van de wijk.

Christen Unie Op dit punt geen reactie
Groen Links GL gelooft, dat het voorkomen van verloedering en het voorkomen van criminaliteit, de beste misdaadbestrijding is.
Ouderen Appel

Om verloedering te voorkomen is de wijkagent fysiek en digitaal terug in de wijk, tevens kiest OA voor drie zaken, t.w.:

– buurtvoorzieningen in iedere buurt en wijk,

– burenhulp van jong en oud aan oud en jong,

– medezeggenschap van buurten over wat er moet gebeuren.

Partij v/d Arbeid

De PvdA zet sterk in op de buurtontmoeting. Iedereen moet voldoende voorzieningen in de buurt hebben, zoals scholen, buurtwinkels, ontmoetings­punten, spel- en sportvoorzieningen, OV en groen.

De PvdA wil meer aanspreekbare boa’s, – wijkagenten en professionals, zoals wijk-ggd’ers en jongerenwerkers, in de wijk.

Melden van overlast kan altijd anoniem.

Pim Fortuijn

Aanpak per wijk verschillend. Belangrijk zijn: buurthuizen, supermarkt, huisarts en de buurtbibliotheek. Goed naar de bewoners luisteren helpt ook bij het oplossen van problemen. Gemelde overlast moet zowel door politie als boa worden onderzocht met als doel een oplossingspercentage van 100%.

De naam van de overlastmelders mag nooit bij de daders terecht komen.

Socialistische Partij

Om verloedering tegen te gaan wil de SP dat er meer wijkagenten komen.

De wijkagenten dienen overlastgevers aan te spreken om hen in het gareel te houden. De bewoner moet de wijkagent kunnen aanspreken zonder bang te zijn voor vergeldingsacties van de overlastgever

50Plus 50Plus wil breed inzetten op buurthuizen en deze maximaal faciliteren, zodat zij kunnen bruisen. Inwoners moeten een veilig gevoel krijgen door meer blauw op straat.

Geen reactie ontvangen van D66, Denk, VVD, M.A. Schreurs

3.Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) en toezicht door gemeente­raad

We hebben geconstateerd dat de gemeente de WMO-wet niet goed heeft uitgevoerd.
We hebben geconstateerd dat een aantal gedupeerden hier tegen in verzet is gegaan en
met succes beroep tegen de indicatie heeft aangetekend.

We hebben geconstateerd dat de onafhankelijk controlerende functie van de gemeenteraad
is ondermijnd door besloten onderling overleg tussen leden van B&W en leden van de
gemeenteraad.
De burger heeft rechten op grond van de WMO en andere wetten.

Vindt u als partij dat deze individuele rechten geëerbiedigd en uitgeoefend moeten
kunnen worden, ook als dit soms botst met andere collectieve gemeentelijke belangen

De antwoorden bij dit thema

Christen Democratisch Appel Het CDA ziet, dat de inwoners niet altijd gehoord of geholpen worden, als zij zorg nodig hebben. Dit heeft tot veel rechtszaken geleid. In de toekomst moeten deze procedures zoveel mogelijk worden voorkomen door met elkaar in gesprek te gaan.
Christen Unie Op dit punt geen reactie
Groen Links GL wil de onafhankelijke cliëntondersteuning versterken.
Ouderen Appel

Herstel van vertrouwen door een controlerende cliëntenraad WMO in te stellen.

Niet bezuinigen op de WMO.

Partij v/d Arbeid

De PvdA kiest voor een inkomensafhankelijke bijdrage voor de WMO. Een lokale oplossing wordt onderzocht. Tevens wordt bij het Rijk aangedrongen op het afschaffen van het huidige abonnementstarief.

Bij een conflict over de toewijzing van hulp zouden “Oplosteams” bewoners kunnen helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Pim Fortuijn Het is beschamend, dat inwoners bij de rechter hun recht op zorg hebben moeten halen
Socialistische Partij De SP zet in op de menselijke maat in de zorg. Minder bureaucratie bij het toe­­kennen van zorg, die mensen nodig hebben. De SP stimuleert onafhankelijke cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek.
VVD Geen reactie ontvangen

Geen reactie ontvangen van D66, Denk, VVD, M.A. Schreurs

4. Uitburgering (contact met de samenleving verliezen)

We zien een recht op passende communicatie met overheid. >We zien een recht om contant te kunnen betalen
We hebben geconstateerd dat een significante groep Eindhovenaren of geen toegang heeft
tot internet of de vaardigheid missen daarmee te werken
We hebben geconstateerd dat contant betalen steeds lastiger wordt, parkeerautomaten voor
contact geld bijvoorbeeld verdwijnen
We zien dat sociale structuren die vroeger een belangrijke bindende factor zijn geweest zijn
verdwenen, denk onder meer aan de parochie, de kroeg op de hoek, de melkboer. Die zijn
nu verdwenen of sterk geslonken. Mede daardoor zien we nu veel eenzaamheid.
De wet vereist passende communicatie met de overheid > De wet schrijft voor dat contant geld wettig betaalmiddel is.

Hoe vindt uw partij dat de overheid invulling moet geven aan het recht op passende communicatie, met name voor hen die niet digitaal benaderbaar zijn? Denk met name aan problemen, zoals om kunnen gaan met internet, taalproblemen en analfabetisme.
Ziet u een rol in het bijscholen in de bibliotheek en wijkcentra
• Wat is de visie hoe de eenzaamheid van burgers verminderd kan worden?
• Hoe vindt uw partij dat de Gemeente om moet gaan met het recht op betalen met contant geld?

De antwoorden van de politieke partijen

Christen Democratisch Appel

Communicatie:

Het CDA wil een gemeente, die in prettige en begrijpelijke taal communiceert.

Ambtenaren moeten worden getraind om vragen van inwoners praktisch op te lossen en hen maximaal te helpen. Daarnaast wil het CDA, dat de gemeente ook buiten werktijd bereikbaar is, zowel fysiek als digitaal.

Eenzaamheid:

Het CDA wil het volgende gaan doen:

–  preventief huisbezoek door vrijwilligers in samenwerking met professionals

–  De grijze kracht aanpak, waarbij gepensioneerde inwoners zich inzetten in bijvoorbeeld het coachen van jongeren,

–  het bevorderen van de solidariteit tussen generaties door samen problemen aan te pakken.

Contant betalen:

Het CDA vindt dat betalingen met contant geld mogelijk moeten blijven.

Christen Unie Op dit punt geen reactie ontvangen
Groen Links

Communicatie:

GL wil het mogelijk maken, dat iedereen mee kan komen met de digitale ontwikkelingen. Ondersteuning via de bibliotheek is beschikbaar.

Zolang het nodig is, moeten mogelijkheden voor contante betaling behouden blijven.

Inwoners hebben altijd recht op betekenisvol menselijk contact met de gemeente, online of offline.

De gemeente moet in helder taalgebruik communiceren in brieven , formulieren en op de website.

Ouderen Appel

Het OA bepleit het volgende:

– zorg op vaste tijden voor digitale ondersteuning in   bibliotheken en wijkcentra

– biedt gratis bijscholing aan in bibliotheek en       wijkcentra

– bezoek als gemeente elk kwartaal de 75 plussers

– wijkcentra op loopafstand van de bewoners

– biedt in de wijkcentra passende activiteiten aan voor ouderen

– zorg voor voldoende pinautomaten in een veilige omgeving

– dat overal met contant geld kan worden betaald

Partij v/d Arbeid

 

Communicatie:

de PvdA bepleit:

– een empathisch gezicht van de  gemeente,

– passende communicatie voor mensen die niet digitaal vaardig zijn,

– een behulpzame ambtenaar in de buurtontmoetingsplekken,

– een buurtbibliotheek in alle stadsdelen. Nog 4 erbij.

Eenzaamheid:

Om eenzaamheid en samenhangende gezondheidsklachten tegen te gaan, moeten buurtontmoetingen worden gefaciliteerd.

De PvdA ondersteunt initiatieven van de Eindhovense coalitie Eenzaamheid en Buurt in Bloei.

De PvdA zet in op laagdrempelige ondersteuningspunten in de buurt.

Contante betaling:

Dit is wettelijk geregeld en van harte ondersteund door de PvdA

Pim Fortuijn

Communicatie:

De communicatie van de gemeente moet in veel gevallen duidelijker zijn.

Eenzaamheid:

Meer aandacht geven, op de koffie uitnodigen, even bellen, mee uitne­men naar het wijkgebouw voor een kop koffie. Probleem: Beschikbaarheid van vrijwilligers

Contante betaling:

Wettelijk recht. De gemeente moet dit mogelijk blijven maken.

Socialistische Partij

Communicatie:

De gemeente zal moeten inzien, dat o.a. ouderen, migranten en laaggeletterden op een andere wijze benaderd moeten worden. Zij moeten de mogelijkheid hebben om, anders dan via het internet, benaderd te worden met bijvoorbeeld een telefoontje.

Eenzaamheid:

De SP wil buurthuizen in iedere buurt ter bevordering van de cohesie in de wijk en het verminderen van de eenzaamheid.

Contante betaling:

De SP vindt, dat contant geld door de gemeente geaccepteerd moet worden.

Hiervoor is meermaals in de raad gepleit bijvoorbeeld bij de parkeerautomaten.

Helaas is de SP een van de weinige partijen, die zich hiervoor heeft ingezet.

50Plus Voor het partijstandpunt wordt verwezen naar het verkiezingsprogamma

Geen reactie ontvangen van D66, Denk, VVD, M.A. Schreurs

5. Leefstijl (gericht op bewegen)

We horen regelmatig dat bewegen, zeker voor ouderen, erg belangrijk is

Wat vindt uw partij gezond beleid om een gezonde leefstijl te kunnen stimuleren?
• Hoe vindt uw partij dat bestaande mogelijkheden onder de aandacht moeten worden gebracht?

 De antwoorden van de politieke partijen

Christen Democratisch Appel

Bewegen:

Speciaal gericht op de ouderen wil het CDA een beweegregisseur aanstellen.

In overleg met de sportaanbieders moet een beweegaanbod ontstaan, dat over de gehele stad kan worden uitgerold.

Daarnaast wil het CDA:

– een campagne om overgewicht tegen te gaan

– wandelpaden met voldoende bankjes en buitenfitnesstoestellen

– rookvrije sportterreinen

– alle sportkantines hebben een gezond aanbod aan producten

Communicatie:

De nieuwe mogelijkheden zullen via georganiseerde vrijwillige hulpverleners, via folders op openbare plekken en via de website van de gemeente bekend gemaakt worden.

Christen Unie Op deze vraag is geen reactie ontvangen
Groen Links

GL is van mening dat:

–  cultuur, sport en evenementen behoren tot de fundamenten van de stad.

–  de pleintjes een stuk groener kunnen. GL start een Pleintjesplan.

–  een flinke investering gericht op het bevorderen van een gezonde leefomge­ving en leefstijl.

–  sporten en bewegen niet alleen gezond is, maar ook kansen geeft aan ontmoeten en verbinden.

–  de openbare ruimte uitnodigend moet zijn om te bewegen. Denk aan beweegparken met fiets-, hardloop- en urban sportroutes.

–  de gemeente moet voldoen aan het VN-verdrag Handicap.

Ouderen Appel

Het OA ziet de volgende oplossingen:

–  biedt ouderen gratis leefstijladviezen aan, om gezonder leven te stimuleren

–  biedt ouderen in hun leefomgeving voldoende activiteiten aan om te kunnen bewegen

Partij v/d Arbeid

De partij zet in op openbare sport- en fitnessplekken (beweegtuinen)

Door een actieve communicatie in de wijken moet deelname worden bevorderd   

Pim Fortuijn

Stel mogelijkheden beschikbaar, zoals fitnessapparatuur met toezicht

Informeer mensen d.m.v. adviezen wat goed eten en drinken kan betekenen.

Socialistische Partij Op deze vraag is geen reactie ontvangen
50Plus Wordt meegenomen is het te vormen ouderenbeleid.

Geen reactie ontvangen van D66, Denk, VVD, M.A. Schreurs